Байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын процессыг зөв оновчтой зохион байгуулах нь

Г.Оюунгэрэл

Байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын процессыг зөв оновчтой зохион байгуулах нь

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдалд харьцуулсан судалгаа хийсний үндсэн дээр Эрдэнэт-Ус ДЦС-н хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтийг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.
# хүний нөөц# сонгон шалгаруулалт