Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын үр дүнг дээшлүүлэхэд модульчлах аргыг хэрэглэх боломж

М.Отгонболор

Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын үр дүнг дээшлүүлэхэд модульчлах аргыг хэрэглэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Хөгжил финанс ХХК-ны хүний нөөцийн сургалтын үр дүнг дээшлүүлэхэд модульчлах аргыг хэрэглэх боломжийг судлахад чиглэгдэнэ.
# байгууллага# хүний нөөц# сургалт