Е-Коммуникацийг хүний нөөцийн мэдээллийн системд ашиглах нь

Б.Анх-Оюун

Е-Коммуникацийг хүний нөөцийн мэдээллийн системд ашиглах нь

Гишүүнчлэл

?
Е-Коммуникацийг хүний нөөцийн мэдээллийн системд ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэхийг зорилоо.
# Е-Коммуникац# хүний нөөц# мэдээлэл систем