Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй дахь шинэ ажилтаны чиглүүлэх сургалтын нөлөөллийг тодорхойлох нь

Б.Ууганцэцэг

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй дахь шинэ ажилтаны чиглүүлэх сургалтын нөлөөллийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын хүний нөөцийн чиглүүлэх сургалтаар ХАБЭА-г дээшлүүлэх боломжийг бүрдүүлэхэд энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршиж байгаа юм.
# аюулгүй байдал# эрүүл ахуй# сругалт