Хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтэнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Ё.Тэнгэрболд

Хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтэнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгаа шинжилгээний ажил нь хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтэд нөлөөлж буй макро төвшний хүчин зүйлийг нээн илрүүлж, нийлүүлэлт ба тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлох үндсэн зорилготой.

# хөдөлмөр# зах зээл# шинжилгээ