Хөрөнгийн зах зээл дэх оновчтой багц бүрдүүлэлт

Ж.Батзангиа

Хөрөнгийн зах зээл дэх оновчтой багц бүрдүүлэлт

Гишүүнчлэл

?

Монголын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, цаашдын хандлагыг хувьцааны капиталын үнэлгээгээр тооцоолон, хамгийн оновчтой багцыг тодорхойлоход оршино.

# зах зээл# эдийн засаг