Хүний нөөцийг ажлын байранд нь тасралтгүй хөгжүүлэх арга зүйн асуудал

Б.Гантуяа

Хүний нөөцийг ажлын байранд нь тасралтгүй хөгжүүлэх арга зүйн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Байгууллага дахь хүний нөөцийг ажлын байранд нь тасралтгүй хөгжүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино. 1. Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн онол арга зүйн үндсэн асуудлыг судлах; 2. “Трансвест Монголия” ХХК-ийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх өнөөгийн байдлыг шинжилж судлах; 3. “Трансвест Монголия” ХХК-ийн хүний нөөцийг ажлын байранд тасралтгүй хөгжүүлэх арга замыг боловсруулах
# хүний нөөц# ажлын байр# арга зүй