Хүний нөөцийг идэвхжүүлэхэд Маслоугийн хэрэгцээний шатлал, бие хүний зан төлөв

С.Сувд-Эрдэнэ

Хүний нөөцийг идэвхжүүлэхэд Маслоугийн хэрэгцээний шатлал, бие хүний зан төлөв

Гишүүнчлэл

?
Удирдлагын арга барил болон хувь хүний зан төлөвийн шинж чанар, ажилчдын хэрэгцээ гэсэн хувьсагчийн хамаарлыг олохыг зорьсон. - Ажилчдын зан төлөвийг К.Леонгардын тестээр тодорхойлох - Маслоугийн 5 шатлалын хүрээнд ажилчдын хэрэгцээг тодорхойлох - Удирдлагын арга барилыг тодорхойлох - Ажилтныг ажлын байран дээр идэвхижүүлэх арга замыг тодорхойлж зөвлөмж боловсруулах
# хүний нөөц# идэвхжүүлэлт# Маслоу