Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн маркетингийг сайжруулах арга зам

Б.Одонтуяа

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн маркетингийг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Нью Жуулчин ХХК-ны хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн маркетингийн өнөөгийн байдлыг судалж, сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.
# хүний нөөц# маркетинг