Хүний нөөцийн менежментийн үндсэн функц болох сонгон шалгаруулалтын ярилцлагыг боловсронгуй болгох нь

Б.БолорчимэгЦ. БуянтогтохШ.Баурыжан

Хүний нөөцийн менежментийн үндсэн функц болох сонгон шалгаруулалтын ярилцлагыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?

Энэ үе шатанд ажлын талаархи ойлголт, ажилд орох хэр зэрэг хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа, биеэ авч явах байдал, хувцаслалт, ярианы өнгө аяс зэргийг харахьш зэрэгцээ, ирээдүйд гүйцэтгэх ажил үүрэг, авах цалин хөлс, эдлэх хөнгөлөлтийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцана. Энэ нь тухайн хүн ажилд орох эсэхээ шийдвэрлэхэд тус дөхөм үзүүлэнэ.

# хүний нөөц