Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг сайжруулах боломж

М.Мөнхсайхан

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг сайжруулах боломж

Гишүүнчлэл

?
Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг сайжруулах боломжийг эрэлхийлэн ажил горилогчийн ерөнхий чадвар /soft compelence/-ыг сэтгэл зүйн тестийн тусламжтайгаар хэмжих боломжийг судлахыг зорилоо.
# хүний нөөц# сонгон шалгаруулалт