Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил түүнийг боловсронгуй болгох арга замууд

А.Нандинзаяа

Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил түүнийг боловсронгуй болгох арга замууд

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын хүний нөөцийн сургалтын өнөөгийн байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгсөний үндсэн дээр сургалтыг боловсронгуй болгох арга замуудыг судалж, сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад оршино.
# хүний нөөц# сургалт# хөгжил