Хүний нөөцийн төлөвлөлтөнд карьер хөгжлийн асуудал, өнөөгийн байдалд

Б.Саруул

Хүний нөөцийн төлөвлөлтөнд карьер хөгжлийн асуудал, өнөөгийн байдалд

Гишүүнчлэл

?

Аливаа улс орон болон байгууллагын оршин тогтнох үндэс суурь нь хүн байдаг. Орчин үед байгууллагын хөгжил нь хүний нөөцийн менежментийн хөгжлөөс шууд шалтгаалдаг.Хүний нөөцийн мөнежментийн нэг чухал чиг үүрэг нь хүний нөөцийн төлөвлөлт байдаг.Хүний нөөцийг хэр үр дүнтэй төлөвлөж тухайн нөөцийнхөө ажилчиддаа хэрхэн карьерийг нь өсөн нэмэгдүүлсэнээр байгууллагын үйл ажиллагаа өргөжиж байдаг.

# карьер# хүний нөөц# бизнес төлөвлөлт