ХУИС-ийн Худалдаа, Маркетингийн хөтөлбөрийг төгсөгчид болон ажил олгогчдийн сэтгэл ханамж

Б.Өлзийжаргал

ХУИС-ийн Худалдаа, Маркетингийн хөтөлбөрийг төгсөгчид болон ажил олгогчдийн сэтгэл ханамж

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын маань зорилго нь “Маркетинг” болон “Олон улсын худалдаа” хөтөлбөрөөр төгсөгчид олгогчидоос шаардаж буй сургуулиас эзэмшсэн мэргэжлийн хувьд шаардлагатай ур чадварууддаа хэр сэтгэл ханамжтай байгаа болон шинэ төгсөгчдийн мэдлэг ур чадваруудад ажил олгогчид хэр сэтгэл ханамжтай байгааг тодруулснаар ажил олгогчдын шаардлагыг хангах хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үр ашигтай бодлого боловсруулахад ашиглах мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангахад оршиж байгаа юм.
# төгсөгч# судалгаа