Нягтлан бодох бүртгэл, Эдийн засгийн хөтөлбөрийн төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаа

Г.Хонгорзул

Нягтлан бодох бүртгэл, Эдийн засгийн хөтөлбөрийн төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Ажлын байранд гарахад ямар хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч байгаа, ямар байр суурьтай ханддаг болон сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах зорилготойгоор хийгдсэн юм.
# Нягтлан бодох бүртгэл# эдийн засаг