Монгол үндэсний бөхийн өмсгөлийн түүхэн хувьсал, өөрчлөлт

У.Жалбадорж

Монгол үндэсний бөхийн өмсгөлийн түүхэн хувьсал, өөрчлөлт

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажил нь монгол үндэсний бөхийн өмсгөлийн үүсэл, түүхэн хувьсал өөрчлөлтийг судлан харьцуулан дүгнэхэд оршино.

# аварга# бөх# түүх