Улс төр метафорын харьцуулсан судалгаа

Д.Дамдинсүрэн

Улс төр метафорын харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Англи, монгол хэлний улс төрийн метафорыг харьцуулж, өвөрмөц онцлогийг гаргаж тухайн хэлээр яригч ард түмний сэтгэлгээний онцлог шинжүүдийг тодорхойлоход оршино.
# улс төр# метафор# судалгаа