Ажилчдын сэтгэл ханамжид суурилан ажлын хандлагад нөлөөлөх арга зам

Д.Болор-Эрдэнэ

Ажилчдын сэтгэл ханамжид суурилан ажлын хандлагад нөлөөлөх арга зам

Гишүүнчлэл

?
“Том-Амжилт” ХХК-ийн ажилчдын сэтгэл ханамжийг оновчтой тодорхойлсноор тэдний ажилдаа хандах хандлагыг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.
# сэтгэл ханамж# ажлын хандлага