Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргын сонголтын зарим асуудал

С.Гүнжлхам

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргын сонголтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргыг онол, арга зүйн үүднээс судалж гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хэрэглэх аргыг туршихад судалгааны ажлын гол зорилго оршино.
# ажлын гүйцэтгэл# үнэлгээ