Байгууллагын ажиллагсдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зүй

Б.Золзаяа

Байгууллагын ажиллагсдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зүй

Гишүүнчлэл

?
Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн төв”-ийн ажиллагсдын сэтгэл ханамжийн төвшин болон түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, ажиллагсдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зүйг судалж тодорхойлоход оршино.
# байгууллага# сэтгэл ханамж