Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн дараах ажлын ачаалалыг шинжлэх нь

Б.Золзаяа

Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн дараах ажлын ачаалалыг шинжлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлт ажилтнуудын ажлын ачаалалд нөлөөлж байгууллагын соёлд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг Дэлхийн Зөн ОУБ-ийн жишээн дээр тодорхойлох зорилготой.
# байгууллага# бүтэц# ачаалал