Байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад GAР шинжилгээг ашиглах нь

Г.Дагвадорж

Байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад GAР шинжилгээг ашиглах нь

Гишүүнчлэл

?
“ХасБанк” -ны үйлчилгээний чанарыг сайжруулах боломжийг тодорхойлоход оршино.
# Байгууллага# үйлчилгээ