Банкны үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зам

Д.Эрдэнэцэцэг

Банкны үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Банкны үйлчилгээ хугацаатай, мөнгөтэй холбоотой байдаг учир банк, харилцагч хоёрын хоорондох харилцаанд итгэлцлийн шинж чанар онцгой байр эзэлж итгэлцлийн уур амьсгал бүрдүүлэхэд оршино.
# банк# үйлчлүүлэгч# сэтгэл ханамж