Бээст Кашмер ХХК-ийн эмэгтэй ажилтнуудын бүтээмжид нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Б.Мөнхзул

Бээст Кашмер ХХК-ийн эмэгтэй ажилтнуудын бүтээмжид нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Бээст Кашмер ХХК-ийн эмэгтэй ажилтнуудын бүтээмжид нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, оновчтой идэвхжүүлэлтийн арга санал болгоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
# бүтээмж# хүчин зүйл