Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн байгууллагад инновацийг амжилттай хэрэгжүүлэх нь

Э.Шинэсар

Бизнесийн байгууллагад инновацийг амжилттай хэрэгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Бизнесийн байгууллагад инновацийг оновчтой нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино. Энэхүү судалгааны ажил нь удиртгал, 2 бүлэг, 4 зүйл, ерөнхий дүгнэлт, ном зүй, хавсралт зэргээс бүрдсэн болно.

# байгууллага# Инноваци