Бизнесийн байгууллагад нийгмийн маркетингийг хэрэгжүүлэх арга зам

Б.Хулан

Бизнесийн байгууллагад нийгмийн маркетингийг хэрэгжүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн байгууллагад нийгмийн маркетингийг хэрэгжүүлэх арга замуудыг гаргах нь уг судалгааны зорилго оршино.
# бизнес# байгууллага# нийгмийн # маркетинг# арга зам