Бизнесийн байгууллагын авьяасын менежмент, түүний хэрэгжилтийн судалгаа

Г.Өнөржаргал

Бизнесийн байгууллагын авьяасын менежмент, түүний хэрэгжилтийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Авьяасын менежментийн онол, арга зүйн үндэслэлийг судалж, бизнесийн байгууллагад авьяасын менежментийг хэрэгжүүлэх боломжийг тодорхойлно.
# бизнес# менежмент# хэрэгжилт