Бизнесийн байгууллагын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулах нь

Н.Бахатгүль

Бизнесийн байгууллагын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Макс хүнс ХХК-н ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг үнэн зөв үнэлж , сайжруулах арга зүйг тус компанид нэвтрүүлэхэд чиглэгдэнэ.
# Бизнес# байгууллага# ажлын гүйцэтгэл