Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд идэвхижүүлэлтийг оновчтой ашиглах арга зам

Г.Нарангуа

Бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд идэвхижүүлэлтийг оновчтой ашиглах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Идэвхжүүлэлтийг ашиглан бизнесийн байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх.
# бизнес