Цагийн менежментэд түшиглэн хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Б.Хонгорзул

Цагийн менежментэд түшиглэн хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Цагийн менежментэд түшиглэн хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх зарим арга замыг тодорхойлох явдал юм.

# хүний нөөц