Даатгалын компанийн санхүүгийн тайланг ДЮ ПОНТ загвараар шинжлэх нь

Ю.Дэлгэржаргал

Даатгалын компанийн санхүүгийн тайланг ДЮ ПОНТ загвараар шинжлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь даатгалын компанийн санхүүгийн тайлангийн мэдээллийг Дю Понт аргачлалаар шинжлэх, ашигт ажиллагааг нь нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.
# даатгал# компани# шинжлэх