Дотоод хяналтын бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах

А.Мөрөнгоо

Дотоод хяналтын бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үзэл баримтлал, арга замыг ББСБ-н дотоод хяналтын бүтэц, зохион байгуулалтын өнөөгийн байдлыг судлан практикийн түвшинд хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулахад оршино.
# дотоод хяналт# зохион байгуулалт