Хөдөлмөрийн бүтээмж, цаг ашиглалтын хамаарлын судалгаа

Б.Золзаяа

Хөдөлмөрийн бүтээмж, цаг ашиглалтын хамаарлын судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Авто замын байгууллагын цагийн менежментийг сайжруулж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх боломжийг тодорхойлоход оршино.
# хөдөлмөрийн бүтээмж# цаг ашиглалт# судалгаа