Хөдөлмөрийн бүтээмж цалингийн хоорондын хамаарал

С.Марал

Хөдөлмөрийн бүтээмж цалингийн хоорондын хамаарал

Гишүүнчлэл

?
Манай улс зах зээлийн системд шилжсэнэдр эдийн засгийн ашгаа дээшлүүлэх асуудал чухлаар тавигдах болсон өнөө үед үр ашгийн үзүүлэлт болох бүтээмжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх, бүтээмж буурах болон өсч буй учир шалтгаанууДыг тодорхойлох, бүтээмжийг зөв оновчтой төлөвлөн хөгжүүлэх нь аж ахуй, салбар цаашлаад улс орон үндэсний хэмжээнд чухлаар тавигдаж буй асуудал билээ.
# хөдөлмөрийн бүтээмж# цалин