Хөдөлмөрийн бүтээжийг дээшлүүлэх арга зам

Д.Баттулга

Хөдөлмөрийн бүтээжийг дээшлүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын хөдөлмөрийн бүтээмжийг тооцоолж, шинжлэн түүнийг дээшлүүлэх боломж арга замыг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго чиглэгдэнэ.
# хөдөлмөрийн бүтээмж# арга зам