Хүний нөөцөд үзүүлэх дэмжлэгийг сайжруулж, ажиллагчдыг идэвхижүүлэх арга зам

Н.Үржинханд

Хүний нөөцөд үзүүлэх дэмжлэгийг сайжруулж, ажиллагчдыг идэвхижүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
“Олон улсын Улаанбаатарын” их сургуулийн хүний нөөцийн мотивацид нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлж, хүний нөөцөд үзүүлэх дэмжлэгийг боловсронгуй болгох арга зүйг боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино.
# хүний нөөц# ажиллагсад# байгууллага