Ипотекийн зээлтэй ажилчдын ажлын хандлагыг тодорхойлох нь

Ш.Ариунтуяа

Ипотекийн зээлтэй ажилчдын ажлын хандлагыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?
Ипотекийн зээл нь ажиллагсдын ажлын хандлагад нөлөөлөх нөлөөллийг судлах зорилготой
# зээл# ипотекийн зээл