Коуч менежментийг байгууллагад хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох

Н.Намуунтуяа

Коуч менежментийг байгууллагад хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох

Гишүүнчлэл

?
Коуч менежментэд харьяалагдах хүчин зүйлсийг тодорхойлон, байгууллагад хэрэгжүүлэх арга замын талаар боловсруулахад судалгааны зорилго оршино.
# менежмент# байгууллага# арга зам