Монгол улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний ажил эрхлэлтэнд үзүүлж буй нөлөө

Т.Мөнхчимэг

Монгол улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний ажил эрхлэлтэнд үзүүлж буй нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь ажил эрхлэлтэд хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах нь энэхүү судалгааны ажлын зорилго юм.
# хөдөлмөрийн хөлс# ажил