Нийтийн хоолны газруудад НАССР системийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ, хэрэглээний зарим асуудал

Б.Дэлгэр

Нийтийн хоолны газруудад НАССР системийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ, хэрэглээний зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
НАССР системийг манай оронд нэвтрүүлэх, тэр дундаа нийтийн хоолны газруудад нэвтрүүлэх хэрэгцээ, хэрэглээг тодорхойлох зорилготой.
# нийтийн хоол# сиситем нэвтрүүлэх# интернэт