Ажилчдын сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл

Э.Өлзийхишиг

Ажилчдын сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны зорилго нь ажилчдыг илүү танин мэдэх болон ажлын сэтгэл ханамжийн хамаарал нөлөөлөх хүчин зүйлс түүний харилцан хамаарлыг тодорхойлж, сайжруулахад энэ судалгааны зорилго оршино.

# ажил# сэтгэл ханамж