Байгууллагын ажиллагсадын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зүй

Б.Золзаяа

Байгууллагын ажиллагсадын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зүй

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын ажиллагсадын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зүйн судлах зорилготой.
# байгууллага# сэтгэл ханамж