Цагдаагийн алба хаагчдын ажлын байрны стресс гэр бүлийн харилцаанд нөлөөлөх нь

Б.Дөлгөөн

Цагдаагийн алба хаагчдын ажлын байрны стресс гэр бүлийн харилцаанд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Цагдаагийн алба хаагчдын ажлын байрны стресс нь гэр бүлийн харилцаа, сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлоход оршино
# цагдаагийн алба# ажлын байр# гэр бүл