Глобалчлалын монгол улсын нийгэм эдийн засагт үзүүлж буй нөлөө

Г.Төгөлдөр

Глобалчлалын монгол улсын нийгэм эдийн засагт үзүүлж буй нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Даяаршил нь эцсийн дүндээ ямар үр дагавар авчрах талаар судлан мэдэх, сөргөөр нөлөөлөхөөр бол түүнээс хэрхэн сэргийлэх талаар судлах зорилготой.
# глобалчлал# нийгэм# эдийн засаг