Гомдлын менежментийг судлах нь

Д.Гүнсэнхорол

Гомдлын менежментийг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Гомдлын менежментийн өнөөгийн нөхцөл байдал тодорхойлох, цаашид шийдвэрлэж болох арга зам загварыг боловсруулах нь уг судалгааны ажлын зорилго юм.
# гомдол# менежмент