Хэрэглэгчийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаа солих зан төлөвийн судалгаа

Э.Мөнх-Уянга

Хэрэглэгчийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаа солих зан төлөвийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын арилжааны банкаар үйлчлүүлдэг 272 харилцагч хамрагдсан бөгөөд хүчин зүйлийн шинжилгээ, корреляцийн болон регрессийн шинжилгээ зэрэг аргачлалуудыг ашиглан таамаглалаа шалгаж, дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулсан болно.
# хэрэглэгч# үйлчилгээ# байгууллага# зан төлөв