Хувь хүний зан төлөв байгууллагын бүтээмжид нөлөөлөх нь

Б.Золжаргал

Хувь хүний зан төлөв байгууллагын бүтээмжид нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Хувь хүн гэсэн ойлголтод тодорхой субьектын хуваагдашгүй, бүхэллэг өвөрмөц онцлогийг авч үзэх бөгөөд амьдралын өмнөх шатанд бүрэлдэнэ.
# зан төлөв