Органик бүтээгдэхүүнд хандах хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа

Д.Одмарал

Органик бүтээгдэхүүнд хандах хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Органик бүтээгдэхүүнд хандах Монгол хэрэглэгчдийн зан төлөвийг тодорхойлох зорилготой. Энэхүү судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх явцдаа шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн аргууд, эдийн засаг статистикийн тоон болон чанарын шинжилгээний аргуудыг ашигласан болно.
# органик бүтээгдэхүүн# зан төлөв