Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээн дэх ажилчдын сэтгэл ханамжийг үнэлэх нь

О.Хэрлэн

Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээн дэх ажилчдын сэтгэл ханамжийг үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг хэрхэн үнэлж байгааг таньж мэдэн, ажилчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд үзүүлэх сэтгэл ханамжийг сайжруулахад өөрийн зүгээс санал зөвлөмж боловсруулахад чиглэгдэнэ.
# Төр# байгууллага# гүйцэтгэл# үнэлгээ