Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчийн үнэнч байдлыг судлах нь

Э.Ариунтуяа

Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчийн үнэнч байдлыг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
“Континентал” зочид буудлын үйлчилгээнд хэрэглэгчид үнэнч эсэх талаар судлах, зочид буудлын дүр төрх, үйлчилгээний чанар, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь үнэнч байдалд нөлөөлдөг эсэхийг судлах нь энэхүү судалгааны ажлын үндсэн зорилго болно.
# үйлчилгээний байгууллага# хэрэглэгч# судалгаа